E-commerce voorwaarden

1. 1. Door het plaatsen van aankooporders middels gebruik van deze website en de e-commerce aanbiedingen van ROTURS ENETCO (het “Programma”), aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde voorwaarden (“Voorwaarden”) na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft ROTURS ENETCO de Klant het recht om electronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van ROTURS ENETCO te raadplegen en om aankooporders electronisch te doen.

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt ROTURS ENETCO onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat ROTURS ENETCO het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

6. De Klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

7. De Klant erkent dat ROTURS ENETCO niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar ROTURS ENETCO door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoudt ROTURS ENETCO het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan ROTURS ENETCO. ROTURS ENETCO stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

9. ROTURS ENETCO mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan ROTURS ENETCO wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

10. ROTURS ENETCO en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. ROTURS ENETCO heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

11. ROTURS ENETCO behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingsscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de ROTURS ENETCO factuur de enige documentatie kan zijn die door ROTURS ENETCO wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van ROTURS ENETCO producten en diensten besteld via het Programma.

13. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van ROTURS ENETCO zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval ROTURS ENETCO en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van ROTURS ENETCO produkten die verkocht worden (“Aankoop Overeenkomst”); in dat geval zullen de voorwaarden van deze Aankoop Overeenkomst de aankoop en licentie van ROTURS ENETCO produkten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

14. De partijen gaan ermee akkoord dat ROTURS ENETCO niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als ROTURS ENETCO op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd via het Programma, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

17. De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin ROTURS ENETCO het order aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van ROTURS ENETCO om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen.